Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky pre nákup na prouvenitra.sk

Odporúčame každému zákazníkovi, aby sa vo vlastnom záujme oboznámil s našimi obchodnými podmienkami:
1. Základné údaje
Predávajúci:
STACHYS Nitra, s.r.o.
Krakovská 24/A
951 12 Ivánka pri Nitre
IČO: 52 176 576
IČ DPH: SK2120918129 – Dodávateľ je platcom DPH
DIČ: 2120918129
Spoločnosť je zapísaná:
Obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č. 47357/N
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj – Staničná 1567/9, 949 01 Nitra

Prevádzka elektronického obchodu: https://www.prouvenitra.sk

Kupujúci:
fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu so spoločnosťou STACHYS Nitra, s.r.o. uzavretím kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je kúpa tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho.

Tovar:
tovar alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke podľa vystavených vzorov umiestnených na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Uvedené obrázky môžu byť len ilustračné. V prípade uvedenia chybnej ceny tovaru na internetových stránkach elektronického obchodu a jeho následnom objednaní kupujúcim, bude kupujúci okamžite po zistení tejto skutočnosti predávajúcim upovedomený. V takomto prípade môže kupujúci, rovnako ako predávajúci od kúpnej zmluvy odstúpiť. Dostupnosť v detaile produktu na internetových stránkach elektronického obchodu je aktualizovaná jedenkrát denne.

2. Základné ustanovenia
Kupujúci potvrdzuje, že odoslaním objednávky predávajúcemu, resp. telefonickým alebo e-mailovým objednaním súhlasí s obchodnými a inými podmienkami uvedenými na stránkach elektronického obchodu predávajúceho (ďalej len „kúpna zmluva”).Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od týchto všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. V prípade nedostupnosti tovaru bude táto skutočnosť kupujúcemu oznámená a prípadné už uhradené finančné prostriedky vrátené na účet kupujúceho.

3. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy
Kúpna zmluva nadobúda platnosť záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho predávajúcim. Objednávka je predávajúcim záväzne akceptovaná na základe telefonického alebo e-mailového potvrdenia kupujúcemu o akceptovaní objednávky. Predávajúci vybavuje akceptované objednávky v poradí, v akom prichádzajú. Predávajúci neručí za neprijatie objednávky prostredníctvom internetu v dôsledku nezavineného výpadku spojenia, príp. iných technických problémov.

5. Možnosti dopravy
V pokladni si kupujúci zvolí možnosť dopravy z jedného z dostupných spôsobov
• osobný odber na adrese Janka Kráľa 43, Nitra bez poplatku
• Slovenská Pošta za poplatok
• výdajné miesto Packeta za poplatok

5. Možnosti platby
V pokladni si kupujúci zvolí možnosť platby z jedného z dostupných spôsobov
• pri osobnom odbere v hotovosti alebo kartou bez poplatku
• platba vopred niektorov v platobných metód ( platba kartou, ApplePay, GooglePay alebo prevodom na účet) prostredníctvom platobnej brány spoločnosti Besteron bez poplatku, pri voľbe dopravy Slovenská pošta alebo Packeta
• platba na dobierku (doprava Slovenskou pošou alebo Packeta) pri prevzati objednávky za poplatok

6. Základné práva a povinnosti predávajúceho
• dodať na základe záväzne akceptovanej objednávky kupujúcemu tovar v dohodnutom množstve a kvalite, zabaliť ho alebo vybaviť na prepravu spôsobom potrebným na jeho uchovanie a ochranu
• má povinnosť odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom v písomnej alebo elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie tovaru, spolu s faktúrou ako daňovým dokladom
• má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný tovar


7. Základné práva a povinnosti kupujúceho
• minimálna hodnota objednávky, pre bezplatné doručenie, po odpočítaní všetkých zliav je 100,- EUR
• v prípade, že je hodnota objednávky, po odpočítaní všetkých zliav, nižšia ako 100,- EUR, účtujeme prepravné 4 EUR s DPH, v rámci Slovenskej republiky
• je povinný prevziať zakúpený alebo objednaný tovar, v opačnom prípade – pri odmietnutí prevzatia zásielky, sa kupujúci zaväzuje predávajúcemu uhradiť náklady na dopravu vo výške 8,- EUR
• je povinný potvrdiť v dodacom alebo prepravnom liste prevzatie tovaru svojím podpisom alebo podpisom ním poverenej osoby
• má právo na dodanie tovaru v množstve, kvalite a na miesto dohodnutom zmluvnými stranami – uvedenom pri objednávaní tovaru

6. Záverečné ustanovenia
Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto všeobecné obchodné podmienky kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami (vždy zahrňujúce aj dodacie, platobné, reklamačné a iné podmienky uvedené na internetovej stránke predávajúceho) sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy a kupujúci svojou objednávkou potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Nitra 31.8.2023